به وب سایت اطلاع رسانی سبز کاران خوش آمدید  

ماموریت

سبزکاران تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با احترام به انسان و جایگاه طبیعت با هدف نهادینه کردن فــرهـــنگ و اخلاق محیط زیستی و پایداری توسعه با کمک دانـش و تجـربه بومی، کار مشارکتی، توان افزایی و توانمنـدسازی جامعه محـلی با مسئولیت پذیری گروهی، پذیرش تنوع و تکثر تلاش می کند .

پیوندهای تصویری

پیوندها